S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
tisdag 2 oktober 2012

Önnebo


Det var märkligt att läsa i webb artikeln om Önnebo  att socialnämndens nya ordförande Birger Larsson i dagens Webb SKD utrycker sig i termen 

" De boende får vara kvar. Det finns inga ambitioner från politiken att göra något annat.   Där är vi helt eniga – åtminstone inom alliansen, säger Birger Larsson (FP), ny ordförande i socialnämnden " .
 
Har femklövern räknat bort Miljöpartiet redan ??  Är det en fyrklöver ? Mig veterligen har vi inte en allians i Hörby??

 
Men har Birger Larsson Fp inte läst på.

 Socialdemokraterna har överhuvudtaget inte blandat sig i någon diskussion om nedläggning. Att frågan hamnar på agendan är femklöverns eget bekymmer, då man har en havererad gammal ekonomisk styrning bakom sig. Därav sparbetinget som femklövern lagt som uppdrag till förvaltningen. Förvaltningen presenterar självklart för oss politiker det sparförslag som de fick till sig att utreda utav femklövern.

Socialdemokraterna har ställt sig bakom förslaget att Önnebo skall fortsätta i nuvarande form, alltså att Socialnämnden köper de platser som ingår i kontrakten. Dock har vi synpunkter på att det inte är reglerat av femklövern att vi endast skall  köper de platser vi behöver.

I det nuvarande betalar vi för alla de 9 platserna oavsett om de är belagda. Det är ingen bra politik enligt Socialdemokraterna. Vi anser att vi skall köpa det vi behöver och inte betala för tomma platser.

Men nu är det ju så att femklövern beslutat om LOV. Lagen om valfrihet......och då måste självklart borgarna i Hörby stå upp för detta och Önnebos ledning får söka precis som alla andra privata entreprenörer  som vill driva en verksamhet inom LOVEN.

Det kan vara företag som Kalles hemservice som även erbjuder kattvakt och läxläsning till barnbarnen, Carema, Stinas vård med städ och hundpassning, Attendo ja namnen är många och olika. Glöm inte att vi även har förmånliga RUT avdrag för de med pengar. Den kommunala verksamheten kan enligt kommunallagen inte marknadsföra sig med hund och kattvakt, dagishämtning och läxläsning.

 Dock har nog inte alla förstått att det blir så här. Detta kan vi alla som sitter i socialnämnden bekräfta eftersom bla KDS undrar om man inte kan frånta Önnebo och dess hemservice från LOVEN.

Se gärna mina tidigare blogginlägg om LOVEN

 Återinvestera våra gemensamma skattepengar

LOVEN

protokollet i sin helhet socialnämnden 2012 09 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden 2012-09-20 13(18)

Angående avtal mellan Långaröds hemservice AB, Önneköps fastighets AB och socialnämnden i Hörby

Socialnämndens beslut

- Att ge socialförvaltningen i uppdrag att skyndsamt påbörja framtagandet av förfrågningsunderlag angående upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) av verksamheten i fastigheten Önneköp 5:49 Önnebo till och med 2015 då nuvarande hyreskontrakt löper ut.

- Att förhandling snarast möjligt inleds med Långaröds hemservice om att Långaröds hemservice fortsätter att driva verksamheten i enlighet med nu gällande avtal (med exempel justering av ersättning på grund av löneökning) fram till dess att den som erhåller tilldelningsbeslut startar driften av särskilt boende i fastigheten Önneköp 5.49.

- Att ge socialnämndens ordförande i uppdrag att underteckna sådant avtal.

Ärendebeskrivning

Långaröds Hemservice AB bedriver idag hemtjänst och hemsjukvård inom före detta Långaröds församling. Driften inkluderar Önnebo vilket är ett särskilt boende med nio lägenheter.

Långaröds Hemservice AB åtar sig att utföra de insatser ifråga om service, omvårdnad och vård som följer av biståndsbeslut samt den kommunala hälso- och sjukvården inom området.

Två avtal reglerar verksamheterna

Hyresavtal
som upprättats mellan Önneköps fastighets AB och socialnämnden i Hörby kommun. Nu gällande hyresavtal gäller från 2010-01-01 tom 2012-12-31. med 9 månaders ömsesidig uppsägning. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med 3 år. Då gällande hyresavtal ej blivit uppsagt så har kontraktet förlängts med 3 år tom 2015.

Avtal
angående drift av service, omvårdnad och vård till äldre – och handikappade personer inom före detta Långaröds församling Hörby.

Detta avtal löper ut 2012-12-31. Efter avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning.


Socialnämnden beslutade 2012-06-14 att ge förvaltningen i uppdrag att inhämta information och utreda hur ett fortsatt serviceboende i Önneköp kan bedrivas.

Socialnämnden beslutade 2012-08-06 att återremittera ärendet och uppdra åt förvaltningen

- Att till Socialförvaltningens arbetsutskott 2012-09-03 presentera ett ekonomiskt underlag

- Att vid behov konsultera juridisk expertis

- Att hålla en kontinuerlig dialog med Långaröds Hemservice AB

Yrkanden

Venche Larsson (M), Staffan Salomonsson (M), OlleAronson (KD), Lars-Evald Svensson (SPI) och Susanne Meijer (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Femklövern har även beslutat om införandet av Lagen om Valrihet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.