S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
måndag 9 april 2012

Organisering av Socialnämnden - Arbetsmarknadsenhet

Då är det nya organisationsförslaget klart över Socialnämnden i Hörby, utfört av 2 konsulter. Läs i  SKD som kortfattat beskriver det rekommenderade förslaget.

Översiktligt sett är det ett bra förslag som gynnar samhällsmedborgaren med en ingång. Som det är i den nuvarande organisationen så har vi många ingångar = många olika tjänstemän att kontakta vid problem eller behov,.

För exempel - Jag behöver försörjningsstöd pga att jag är arbetslös pga sociala hinder, samtal med en socionom för vägledning i mitt föräldraskap och en kontaktperson för mitt barn, i detta fallet måste jag diskutera med minst 3 handläggare. I den nya organisationen slussas jag vidare av en handläggare och behöver alltså endast kontakta en person. Detta underlättar för våra medborgare och möjliggör säkert för tidigare insatser.

Vad jag inte kan förstå är varför socialnämnden inte vågar föreslå kommunfullmäktige att besluta att frigöra arbetsmarknadsenheten från och socialförvaltningen. Är femklövern orolig för kostnader eller vilken agenda är det som styr.

Socialdemokraterna lade till en protokollsanteckning till beslutet om att det snarast skall starta en samverkagnsgrupp på initiativ av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Märkligt nog tyckte inte femklövern att detta var ett bra förslag från S.


Protokollsanteckning i ärende Dnr SN 2012/055

 Socialdemokraterna vill föra till protokollet följande.

Vi ser en risk i att en arbetsmarknadsenhet fristående från Socialförvaltningen inte verkställs i det förslag som förespråkas av förvaltningen. Socialdemokraterna ser många fördelar med nya organisationsförslaget, men det absolut bästa vore att direkt påbörja arbetet med en arbetsmarknadsenhet. Denna enhet innehåller arbetsmarknad, integrationsarbete och försörjningsstöd. Den lyder direkt under kommunledningen och är kommunövergripande. Därför skall den inte ligga i socialnämndens ansvarsområde.

Socialdemokraterna vill dock inte försinka processen utan ställer sig bakom förslaget som förvaltningen ger. Men vi föreslår dock att det direkt tillsätts en grupp som parallellt med den nya organisationsutvecklingen startar sitt arbete med att processa fram en arbetsmarknadsenhet, fristående från socialförvaltningen. Denna grupp skall bestå av kommunstyrelsen, BUN, SN andra deltagare bör vara FINSAM, försäkringskassa och arbetsförmedling m.fl.

Tyvärr fick socialdemokraterna inte gehör för yrkandet att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en arbetsgrupp mellan berörda nämnder och förvaltningar gällande en framtida arbetsmarknadsenhet.  

För Socialdemokraterna

Susanne Meijer andre v.ordförande    Johan Månsson      Albulena Murati
Hörby 2012 03 22


Jag kan dock läsa i kommunstyrelsens arbetsutskottsprotokoll att även de inte vågar ta beslutet om en fristående arbetsmarknadsenhet. Varför har det blivit så här ?
Konsulterna har för socialnämndens arbetsutskott ett flertal tillfälle presenterat förslaget med en fristående enhet för arbetsmarknad/integration/försörjningsstöd. Men något hände på vägen och i mars förordades förslaget att allt skall ligga i socialnämnden. Detta är tokigt. Jag har mycket svårt att tro att ytterligare en ändrad organisation kommer att ske genom att bilda en egen enhet framöver. Men skulle jag få fel kommer jag att bocka och buga.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall INTE ligga under socialnämnden. Detta är kommunstyrelsens kommunövergripande ansvar.

I en arbetsmarknadsenhet finns utbildning, kompetenshöjning, Svenska för invandrare, flyktingmottagning, försörjningsstöd (socialbidrag) och liknande verksamheter. Samverkan sker med försäkringskassa, arbetsförmedling, FINSAM mm.

Framöver tror jag att det kommer till fler idag mer etablerade grupper som söker försörjningsstöd, enligt SKL kan det om konjunkturen inte vänder – vara en tidsfråga innan fler som aldrig tidigare har haft ekonomiskt bistånd  kommer att få detta behov  fler kan bli aktuella för ekonomiskt bistånd. Detta är ytterligare en anledning till att arbetsmarknadsåtgärder inte skall ligga i socialnämnden. Detta är som jag sagt tidigare en kommunövergripande fråga.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.