S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
onsdag 29 april 2015

Ang. Socialnämndens ansvar 2014


 
 
För dig som är intresserad av att följa diskussonen ang socialnämnden 2014 i Hörby kommun så kan du läsa i dagens SkånskaDagbladet och S+ V utlåtande till revisionsrapporten som kommer i nedanstående text..
 
 
Idag och i denna stund står jag här framför fullmäktige som fd andre vice ordförande i Socialnämnden.

Jag har under mina mandatperioder arbetat hårt och inlevelsefullt för att bryta ner den Socialdemokratiska politik som väljarna gav mig i uppdrag att föra.

Vi har lagt många motioner under åren och under 2014 har bla annat vår motion om förändring i hemtjänstorganisationen beviljats och sjösatts. Motionen om demensteam likaså. Socialdemokraterna har skrivit flera motioner som fått stöd och verkställighet bla Familjens Hus, palliativt team, omorganisering av demensvården, förenklad biståndbedömning, mentorer för invandrare, utveckling av stöd för kvinnor, män och barn som blivit utsatta för våld i nära relationer, för att nämna några. Vi har lagt förslag till besparingar under junimötet 2014 förslag som skulle processas med personalorganisationer, risk och konsekvensanalyser skulle utföras i samverkan med våra anställda.

 

Vi har påtalat att vi inte kan ta hem mellan 30 till 20 miljoner utan konsekvenser för våra Hörbybor. Detta är lyft ett flertal gånger i debatter i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Vi ville att fullmäktige skulle ta beslut eftersom vi ansåg att behovet var kommunövergripande och att det inte fanns möjlighet att ta bort det stora underskottet utan kraftiga nerskärningen.

Vi fick i uppdrag att fortsätta att få budget i balans och att fortsätta arbetet med Pwc rapporten som fullmäktige ställde sig bakom i september.  

Då pratar vi om 3 månader att processa och verkställa beslut för att få in den besparing som är rimlig. Tre månader –och vi har ett underskott sedan 2009 med  totalsumma som är  uppe i 149.2 miljoner.

 Den kraftiga ökningen kom under alliansen med ökat behov av försörjningsstöd,  hjälp till barn och unga i riskzonen och en kraftigt ökning av hemtjänstens verksamhetsområde pga förändringen i regionen med minskade vårdplatser.

 Socialnämnden talade inte samma språk som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Det finns dom som säger till mig. Varför avgick du inte – när ni inte fick mandat med ökad budget trots ett fokus på effektiviseringar under 2014.

Jag kallad det för att ta ansvar att stanna kvar och tillsammans med övriga partier arbeta för en socialpolitik som kan leverera till Hörbyborna.

Idag undrar jag vad ni fullmäktigeledamöterna hade förväntat er. Trodde ni på allvar att vi skulle spara in alla dessa pengar. Eller är det okunskap när ni sätter en tung nämnd till uppgift att följa lagar och regler med på tok för liten budget.

För socialdemokraterna i socialnämnden var detta inte aktuellt att avgå. Vi var ett oppositionsparti i samverkan med vänsterpartiet. Vi ansåg och anser fortfarande att vi var stabiliteten i nämnden, med lång erfarenhet av nämnden och förvaltningen.

Alla vet vi hur rörigt det varit under förra mandatperioden – skulle vi lämnat skutan är det min fasta tro att det blivit sämre.

Det är inte så svårt att räkna ut att alla bråk har tagit på den politiska  kraften i socialnämnden. Bråk som nu förhoppningsvis är historia då renoverings och uppbyggnadsarbete pågår i Hörby politiken.

Revisorerna bedömer att Socialnämnden brister i sin styrning, ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Revisionen påtalar att det är nämndens ansvar att genomföra det uppdrag som fullmäktige ålagt Sn som verksamhetsmål och hålla budgetramen . Självklart är det så.

 

Men det är även nämndens ansvar att begära tilldelning om budget ej kan hållas .Sn har äskat tilläggsanslag av kommunfullmäktige i juni och november men inga medel beviljades utan Sn uppmanades att arbeta vidare med att sänka kostnadsnivån inom nämndens verksamheter i syfte att komma i varaktig balans utifrån den beslutade budgetramen.

Vi anser även att den tyngsta nämnden haft brist i ekonomisk styrning under många år. Under 2010 slutade en ekonom och en revisor på halvtid fick uppdraget. Därefter har ekonomer brottats med att kroniskt vara efter i sina uppdrag och det är inte förrän i slutet av 2014 som ekonomen kommit ifatt eftersläpningen av bristen på tjänstemannatimmar.

 Till detta skall påtalas att när den nya organisationen sjösattes så var det en hög andel personal som valde att söka sig vidare till andra uppdrag, vilket gav ett stort kompetenstapp som tagit tid att hämta in.

Ks au beslutade att ge ett uppdrag till PwC i februari 2014 med syfte att granska fyra områden. Ekonomiskt bistånd, externa placeringar, avgiftsintäkter i äldreomsorgen och intäkter från migrationsverket. Rapporten kallas PwC ” Genomlysning och analys av socialtjänsten ”.

Den första delen av rapporten presenterades i juni månad och bröts ner under ett workshop av Snau i olika fokus områden för beslut om förändrings och förbättringsområden.

September 2014 presenterades den slutgiltiga sammanställningen av PwC och Kf beslöt sig att ställa sig bakom handlingsplanen och uppmanade Sn till fortsatt arbete enligt Pwc rapporten.

Kommunfullmäktige, budgetberedning och kommunstyrelsen har meddelat ett flertal gånger att Socialnämndens överdragande av budget riskerar att underminera hela kommunens budget.  Samtidigt har socialnämnden uppmanats att fortsätta att effektivisera sin verksamhet – utan en ökad budget.

Sn har blivit Svarte Petter som skall stå till svars för en dålig budgetering, för dålig politisk planering framförallt från Kf och Ks under 2014 och dessförinnan

Med detta anser jag att jag i min position i socialnämnden tillsammans med vänsterpartiet som oppositionspartier har utfört det som kan anses vara rimligt för att påtala vikten av en rimlig budget i Socialnämnden.

Vi beklagar att det nu ställs på sin spets och att engagerade, kunniga och intresserade ledamöter nu skall riskera att inte få ansvarsbefrielse för Sn arbete under 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.