S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 23 mars 2014

Nu kan vi tillägga bristande politiskt styrning och ledning hos femklövern.


Ja, det verkar vara så som övriga partier, och framförallt Fp+C i socialnämnden tror, då de inte vill att Socialdemokraterna skall föra sina synpunkter till protokollet. 

Det är med stor förvåning att jag läser i Skånskan  att nämnden har gjort en skrivelse undertecknad Birger Larsson Fp och Maria Danielsson C. Denna skrivelse är deras egen och har inte alls varit i nämnden. 
Socialnämnden ger ekonomikontoret en rejäl känga i en skarpt formulerad skrivelse. Enligt nämnden är en bidragande orsak till rekordunderskottet på 30,8 miljoner kronor i fjol att man fick felaktig och ofullständig information från ekonomikontoret. 
Om författarna till brevet varit uppmärksamma så har de haft möjlighet under 2013 ställa sig bakom Socialdemokraternas reservationer, med samma ingredienser. Men så har icke varit fallet,skulle de gjort det så hade de inte behövt skriva ett brev, som tydligen uppfattas komma från hela Socialnämnden.


När jag läser i  Hörby kommunsförfattningssamling  står det tydligt och klart att det är Socialnämndens ordföranden som har ansvaret över budget, styrning och ledning. 
Ordförandens ansvar:16 § Det åligger socialnämndens ordförande att  med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen inom nämndens verksamhet samt främja effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, främja samverkan mellan socialnämnden och kommunens övriga nämnder.


Eftersom Socialdemokraterna för andra gången inte fick lämna in en protokollsanteckning för ordförande och efter röstning, där alla partier ställde sig bakom ordförandens åsikt, så har min förståelse för femklövern, om det nu fanns någon kvar, helt försvunnit.Vi hade tänkt att endast bilägga våra synpunkter om den sena hanteringen av bokslut 2013 som en protokollsanteckning i ärendet. Men mycket märkligt så frågande ordföranden nämnden om de ville att S skulle få göra detta. Frågeställningen löd. 

Tycker ni att S skall få föra sina synpunkter till protokollet?

 Nej kom det från några ledamöter. 

S begärde en propositionsordning och nämnden beslutade att avisa socialdemokraternas synpunkter i form av en enkel anteckning. Där av denna skarpa reservation mot hela bokslut 2013.

Socialdemokraterna är mycket bekymrade över den sena presentationen av bokslut 2013, mars månad 2014. Vi anser att femklövern i huvudsak och behjälpliga av övriga partier gravt åsidosatt sina skyldigheter att ha en god ekonomisk uppföljning enligt reglementet för socialnämnden. Detta åvilar ytterst ordföranden. 

Motivering:
Socialnämndens budget för 2013 var 242, 475 miljoner, prognosen var 253,160 miljoner vilket innebar ett minus på 10,685  miljoner, som i november ökade till ca – 12 miljoner kronor, i december til 15 miljoner och i mitten av januari 2014 hörde S rykten om – 17 som sedan blev -18 och därefter minus 28 miljoner. Nu visar bokslutet på dryga 30 miljoner kronor i minus, och ännu har inte ansvariga politiker vetskap om vad som har hänt. Det är anmärkningsvärt.

För 2012 visade bokslutet på ett underskott på ca 19,5 miljoner. År 2011 var bokslutet minus 31 miljoner. Detta innebar att nämnden minskade sitt underskott med ca 11 miljoner för 2012. Det är en tuff resa som förvaltningen genomgått. Socialdemokraterna menar att det är skadligt för verksamheten att inte tillsätta personal i besparingssyfte som biträdande VOMS chef, enhetsledare för leg. personal m.fl.  Risker finns även att majoriteten blir för nitiska i sin spariver och att detta går ut över personal och verksamheter. Kompetensutveckling för medarbetare och chefer dröjer, vilket är ett medvetet handlande av femklövern och som de även presenterat i fullmäktige 2012. Resultatet ser vi nu med ekonomi som drar iväg och sjukskrivningar.

Ekonom och chefer menade att det var fullt rimligt att hämta in de planerade måltalen för 2013, gällande minskat antal placerade barn, minskat försörjningsstöd relaterat till arbetsmarknadsprojektet ReSa samt minskade institutionsplacerade barn. Allt detta kopplat till hemmaplanslösningar och minskade externa köp av tjänster skulle ge 6 miljoner kronor i besparing.

Vi ser nu att detta inte har lyckats. Arbetslöshetens biter sig fast, de som står långt från arbetsmarknaden får inte den hjälp de behöver, vilket vi ser på de skenande kostnaderna för försörjningsstöd.
Socialdemokraterna har återkommande påtalat i reservationer och protokollsanteckningar att socialnämndens verksamhet är underbudgeterad samt att förutsättningarna för nämnden att hålla en budget i balans naturligtvis inte är eller har varit realistiska. En budget som är rimlig måste även innehålla en fast personalstab, inte fungera med timanställningar samt medel till förbättring och utveckling av olika metoder och kompetens. 

Nu kan vi tillägga bristande politiskt styrning och ledning hos femklövern.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.