S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
fredag 11 januari 2013

Demens - utan sinne/minne

Då var det dags att uppdatera detta inlägg som nu är 1 år gammalt.

OM Socialdemokraterna hade haft majoritet i Hörby och OM den röriga femklövern hade gjort som dom skulle av fullmäktigebeslutet ang. vår motion demens Demensteam

Då skulle vi i Hörby nu haft ett demensteam med specialutbildade undersköterskor och sjuksköterskor som enkelt hanterat bekymmer som artikeln i Skånskan beskriver

Men Gott Folk vi har snart val...
så vill ni ha en aktiv och offensiv socialpolitik så rösta rött

............................ Demens
 2011-02-

Vi lever längre och är friskare idag vilket leder till ökade demensdiagnoser. Det leder till en förändrad samhällsstruktur.


Därför måste politiken  besluta om förebyggande insatser i tidigt skeende av sjukdomen. Kommunerna ansvarar för att erbjuda en god vård till individer med demensdiagnos. Detta sker idag form av hemsjukvård, avlastning, stöd till närstående, särskilt boende och dagverksamhet.

En person med demenssjukdom blir efterhand mer och mer beroende av hjälp för att klara vardagen. Senare drabbas även den personliga omvårdnaden allt eftersom sjukdomen utvecklas. I senare skeden av demenssjukdomen försämras kognitiva förmågor som minne, språk och orienteringsförmåga vilket medför att omgivningen måste anpassa till exempel sitt sätt att kommunicera för att förstå och göra sig förstådd.

 Det visar sig även att individer med demenssjukdom får sämre palliativ vård i livets slutskede. Det finns ett behov av vägledning och handledning på området eftersom det kan vara svårt för personalen att avgöra när en person med demenssjukdom är döende.
Läs mer på svenskt demens centrum.


För att säkerställa en vård av god kvalité baserat på de  nationella riktlinjerna för demensvård, är arbetssättet med ett demensteam med spetskompetens ett viktigt arbetssätt.
Teamet skall verka för att individen skall känna trygghet i ordinärt boende. Upplevs trygghet i hemmet fördröjs även inflyttning till särskilt boende. Ett demens team kan ge ökad livskvalitet för individen och dess närstående.
Resursteam för dementa kan även fungera så att en mindre grupp rycker ut till personen med demens som bor i eget boende. Gruppen kan även handleda på särskilt boende i situationer då personalen av olika anledningar inte kan hantera situationen. Ofta kan det hjälpa med en kortare insats med ögon utifrån som handleder sitiationen. Det ger då en trygghet i personalgruppen, man kan lösa situationen på hemmaplan utan att akut sända in individen med demens till kognitiv medicin ( fd psykogeriatriska kliniken i Lund).

För att utveckla detta tema så måste vi även tänka på ett förebyggande arbetssätt och det är bla genom att bygga ut minnesmottagningar Då är det primärvården som skall ebjuda hjälp och stöd i tidigt skede. Vi Socialdemokrater i Skåne prioriterar bla minnesmottagning i vårt skåneprogram. Detta kan ske i nära samverkan med kommunen och då i mitt fall Hörby kommun.

Ett första steg i detta arbete är motionen jag och Johan Månson skrivit angående demensteam i Hörby kommun. Motion demensteam.

De att satser som finns i vår motion är helt utan kostnad det handlar om en omstrukturering av verksamheten, ett bra tänk i att använda bla undersköterskornas kompetens i ett tidigt skede.

Jag ser med tillförsikt fram emot att vi i Hörby kan förvekliga att satserna i ett första skede för att sedan gå vidare i en samverkan med minnes mottagning på Hörby vårdcentral.  Möjligen kan vi få en liknande verksamhet som presenteras i Eslövs kommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.