S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
onsdag 21 december 2011

Socialnämnden en het potatis i Hörby

De flesta har väl uppmärksammat den politiska röran i Hörby kommun. En femklöver som havererar. Femklövern i Hörby består av M, KD, C, FP och Mp. Deras misslyckande i sammarbetet är förfärligt tydligt i socialnämnden.  Det har varit ett år av oro och oreda i den politiska processen. Många turer har gått.

Socialdemokraterna har avvaktat detta, vi anser att femklövern måste lösa sina problem. Tyvärr ser det inte ut att lyckas, och det är kommunmedborgaren som drabbas av detta.
Jag har fått förtroende av mina Socialdemokratiska väljare att driva en S- politik i nämnden.  Ett förtroende som förpliktigar och som jag tar på djupaste allvar.

Bekymmersamt är det när jag hör hur Hörby bor mer och mer undrar vad händer, vad håller ni på med i Socialnämnden. Jag vill påstå att femklövern när det politikerförakt som finns hos vissa. Jag hör tex att ta bort politikerna och låt tjänstemännen sköta verksamheten. Nu är det så att då har man inte förstått att tjänstemannen kan inte väljas om i valet. Detta är grunden i demokratin att vi vart fjärde år väljer den vi vill skall driva mina frågor.

Djupt bekymrad blev jag senast för någon vecka sedan på jobbet. Jag var trött efter ett fullmäktigemöte, hade sovit dåligt efter att ha grunnat på Sverigedemokraternas fula inlägg bla om kondomutdelning till personer med många barn i Asien.

Då jag sa att jag sovit dåligt pga fullmäktigemötets hetta, så fick jag ett rungande skartt till svar. Min nya arbetskamrat trodde att det var dagens skämt. Nu var det ju inte ett skämt och hon blev lite bekymrad, över att ha trampat i klaveret.

VI MÅSTE ALLA ARBETA FÖR ATT TA BORT DENNA STÄMPEL PÅ POLITIKER.

Tyvärr gör inte vårt senaste fullmäktigemöte saken bättre, bekanta och vänner undrara vad f-n håller ni på med. Ja, det undrar jag också. Men det får framförallt moderaterna och Centern i Hörby svara på.

Återremiss i fullmäktige

Tyvärr fördröjer M+C ( delar av) en samordning och bättre socialnämnd. Läs i skd.

Socialdemokraterna har lagt protokollsanteckning i ärendet.

Socialnämnden 2011 12 15
Protokollsanteckning gällande ärende:
Yttrande till kommunstyrelsen med anledning av kommunstyrelsens övervägande att ta över ansvaret för socialnämndens uppgifter under en tid. Initierat av socialnämndens ordförande Jane Cimmerbeck.
Det har under det gångna året varit en ohörsamhet för den politiska processen inom socialnämnden och dess arbetsutskott från delar av femklövergruppen. Från S + V´s sida har det varit tydligt att samarbetet i femklövern inte fungerat, vilket lett till en negativ effekt för hela nämndens verksamhetsområde. Processer har blivit fördröjda, tjänstemän och politiker har haft negativa känslor inför möten och samtal. Det har varit ständiga ifrågasättande och en stundtals frän ton till tjänstemän från femklöverns politiker. Dessvärre även mellan politikerna.  Presidiet bestående av ordförande, förste och andre ordförande har ej fungerat eftersom kommunikationen helt saknas mellan ordföranden Jane Cimmerbeck (MP) och vice ordförande Maria Danielsson (C ).

Ordföranden har under tidiga våren aktivt arbetat med arbetsutskottet om hur ett politiskt nämndsarbete bör fungera. Focus var lagd på Hörby kommuns värdegrund och att värdegrunden även gäller politiker. Diskussion om gränsdragning mellan politiker och tjänstemannarollen har diskuterats, mötesordning och mötesteknik. Ett arbete som välkomnades av S+ V, men uppenbarligen inte av femklövern. Socialdemokraternas gruppledare Susanne Meijer sände ett brev till kommunstyrelsen ang. samarbetsproblemen i juli månad, svar erhölls i augusti av kommunstyrelsen. Där utlovades bot och bättring samt utbildning av politikerna. I brevet beskrevs bl.a. oron för att Socialnämnden inte skulle kunna hantera större och tyngre frågeställningar pga maktkamp och grupperingarna i femklövern. Detta kan leda till en stor risk för att nämnden inte kan hantera skattepengar och det förtroendekapital medborgarna givit nämnden i valet på ett tillfredsställande sätt.
Med detta påtalar S + V svårigheterna med den nu existerande sammansättningen av femklövern. En möjlighet skulle vara att temporärt upplösa nämnden, vad detta skulle innebära för Hörbyborna och den politiska processen är oklart och leder till många ytterligare frågor. Socialdemokraternas grundinställning är att inte lägga ner nämnder då detta riskerar att minska den demokratiska insynen för medborgaren. Under nuvarande splittring i femklövern och moderaterna så är det möjligen så att denna hantering är den enda möjligheten för nystart till en fungerande nämnd med uppdrag inom hälso- och sjukvård, omsorg, socialpsykiatri och äldreomsorg
Vi ser även bekymmer vid en omväxling till ett AU under Kommunstyrelsen under en kortare tid. Det finns en risk för att nämnden tappar fart i den stora och väl framskridna förändringsprocess som är på gång. Under den korta övergångstiden som SN eventuellt ligger under KS måste det diskuteras fram vilka verksamhetsområden som den nya nämnden skall ta ansvara om. Det är även av stor vikt att de ledamöter som väljs har ett klart fokus över sitt uppdrag. Förmåga till samarbete, se till kommuninnevånarnas bästa och att respektive parti tar ansvar för upplärning av sin valda politiker i nämndsarbete.
För Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Socialnämnden

20111215
Susanne Meijer (S) 2:e vice ordförande
Johan Månsson (S)  Albulena Murati (S) Susanne Stjernfeldt (S)
Tommy Neubert (S)  Eva Lena Danell Törnqvist (V)

1 kommentar:

  1. Susanne,
    Jag är tacksam för det rakryggade ställningstagande Ditt parti och Vänstern tagit ifråga om oredan som en del femklöverrepresentanter från M och C ställer till med.

    Det finns som jag ser det en bred uppslutning från många partier att inte acceptera det som förekommer, och som skadar förvaltningens arbete. Och inte bara inom Socialförvaltningen. S, V, Mp, Kd, Fp, delar av M, en stor del av C. Mot det står SPI, SD, delar av M och någon C.

    För mig är politiken större än parti. Om jag bara arbetar för det mitt parti vill, så är det inte tillräckligt för att utveckla Hörby. Dialogen med de som vill arbeta konstruktivt är oerhört viktig, där gäller det att lyssna, ge och ta. Men det går inte att kompromissa med de som vill strunta i Socialtjänstlag och kommunallag, som vill att tjänstemän som inte kan svara på obegripliga frågor ska avskedas utan grund, som oförblommerat ägnar sig åt mobbing och respektlöst beteende. Mot det måste alla stå upp som står för demokrati och humanistiska värderingar. Som jag känner att vi gör just nu i Hörby. Jag är glad för det tydliga ställningstagande bl a ni i S gjort sen länge, det inspirerar också mig i mitt arbete.

    SvaraRadera

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.