S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
lördag 1 februari 2014

Vård av våra äldre, sjuka och funktionshindrade.Undersökning efter undersökning visar att personalgrupperna inte skall vara för stora. En vedertagen grupp för en arbetsledare är 30 -35 anställda. En chef skall hinna med budget, kompetensutveckling, stödja sina anställda, följa lagar och avtal. Arbetsmiljöfrågor, verksamhetsutveckling är ytterligare några frågor som måste hanteras.

Femklövern i Hörby har snart haft 4 år på sig att rätta till de problem de inte hanterat under de föregående perioderna. Ansatsen var mycket bra med socialförvaltningens nya organisation och S backade upp den  samtidigt som vi yrkade på kompletteringar och förbättringar.

Socialdemokraterna lagt förslag efter förslag i Socialnämnden för att förbättra hemtjänst, hemsjukvård, socialpsykiatri och en begärt en plan för handikappolitiken, men det förhalas och och drar ut på tiden.

Ytterst viktiga områden är en mer kvalitativ demensvård med utökning av demensskötersketjänsten, ett demensteam som handleder personal och stöttar patient och anhöriga i hemmet. Förenklad biståndshandläggning, att undersköterskor i hemtjänst skall kunna använda sin specifika kompetens då man har kompletterat med specialistutbildningar ( KY utbildningar )  inom demens, palliativ vård och geriatrik/ äldrevård.

Ekonomin skenar fortsatt, personalen vittnar om mycket stressig arbetsmiljö. Det är stora bekymmer med att personalrekryteringen och ett kraftigt ökat antal timanställda. Där det senaste försvårar en bra kompetensförsörjning i personalgruppen samt ger oro för de äldre och handikappade som möter många olika personal.

Eftersom våra S förslag inte hanteras i processen så har vi ställt ytterligare en motion till kommunfullmäktige. 

Vi kräver snarast en total översyn av hemtjänsten:


Motion till kommunfullmäktige i Hörby

Ang. översyn av hemtjänstorganisationen
Socialdemokraterna har återkommande påtalat den ohållbara situationen gällande hemtjänstorganisationen. Idag har vi en ledare som skall hantera ca 80 anställda. Utvärderingar i form av nöjd medarbetarindex, NMI, är utförda ett flertal tillfällen de senaste 3 åren. Det framgår tydligt att ledarfunktionen inte hinner med att leda sina anställda. Måltalen uppfylls inte. Femklövern menade att åtgärder satts in i förbättringssyfte och detta skulle ha hanterats sedan förra undersökningen, tyvärr är det igen 2013 ett nedslående resultat.
För att en ledare skall kunna hantera verksamhetsutveckling, budget, utvecklingssamtal och personalvårdande uppgifter är det vedertaget med en personalstab på max 16 -35 personal, beroende på uppdragets karaktär. Till detta skall då läggas att sjukfrånvaro och timanställningar ökat markant senaste åren i vår hemtjänst.
Vad gäller timanställningarna har detta varit ett uttalat drag från övriga politiker och endast Socialdemokraterna har kritiserat denna personalpolitik. Femklövern har varit tydlig med att timanställning är ett kostnadseffektivare verktyg.  Detta har givit att vi nu även minskat på utbildningsnivån från en relativt hög nivå för 4-5 år sedan då undersköterskekompetensen var dryga 90 % hos våra anställda i vård och omsorg.
Till ledarens nuvarande uppdrag hör idag även ett ökat antal utredningsuppdrag samt besparingsplaner. Antal vårdtagare har ökat senaste åren och en mer komplex sjukvård sker i hemmet. Vårdplatser minskar på sjukhusen och patienter är idag tidigare medicinskt färdigbehandlade och hemkommunen skall då ta över vårdansvaret.

Studier visar att mindre personalgrupper som chefer ansvarar över ger friskare personal

  • Färre medarbetare per chef /ledare ger mindre sjukfrånvaro och nöjda anställda
  • Det lönar sig att ha friska medarbetare vilket bör ge nöjdare brukare i kommunen
  • Ett tydligt ledarskap och delaktiga medarbetare ger stora hälsovinster och ekonomisk besparing
  • Systematiska program för chefsutveckling bidrar till friskare företag

Ju fler medarbetare som finns ju mindre tid finns det för att få återkoppling på arbetsinsatsen, att bli förstådd i sin yrkesroll minskar. En organisation som betraktar sina anställda som en resurs, där ökar arbetsinsatsen och tillfredsställelsen med arbetet. Låg sjukfrånvaro kännetecknas hos företag/organisationer med systematiska program för chefsutveckling än de med hög sjukfrånvaro. Intressant är att koppla detta till vad som även i övrigt kännetecknar de friskare företagen/organisationerna. Dit hör delegationsordning som är känd bland chefer, regler/rutiner som är kända av medarbetare, tydliga dokumenterade mål, systematisk uppföljning av målen, tydlig ansvarsfördelning i dagligt arbete.

Socialdemokraterna har motionerat om gruppledande undersköterskor, demensteam, palliativa team, psykiatrisjuksköterska och demenssjuksköterska. Detta är några kostnadseffektiva områden för att förbättra vård och omsorg och ytterst hemtjänstens uppdrag.
Vi anser nu att hemtjänsten i Hörby kommun måste omorganiseras, utifrån aktuell forskning måste arbetsgrupperna delas upp i mindre områden med gruppledande undersköterskor. Idag finns ca 80 personal vilket skulle innebära 4 grupper med 20-25 personal i varje grupp.  Tanken är att en gruppledande undersköterska som har vidarutbildning i tex demens, palliativ vård och handledning får uppdraget. Vi ser att det är lämpligt att gruppledande undersköterska själv hanterar vikarieförsörjningen. Utifrån detta måste bemanningsenheten ses över, då den idag enligt de redovisningar som presenteras Sn inte hanterar sitt uppdrag, med vikarieförsörjningen. Behövs enheten eller kan den omorganiseras och läggas ut i verksamheten?

För att leda de 4 hemtjänstgrupperna behövs förslagsvis 2 enhetsledare som ansvarar för budget, utvecklingsfrågor, arbetsmiljö, rekrytering och rehabilitering etc.

Den som leder enhetsledarna är förslagsvis socialchefen. Denna organisation skulle inte betyda fler anställda individer då en omfördelning kan göras i arbetsuppgifter och en översyn eller avveckling av bemanningsenheter utförs.

Socialdemokraterna yrkar

-          att en omedelbar översyn görs av hemtjänstorganisationen enligt motionens syfte
-          att de motioner som är inlämnade till socialnämnden av Socialdemokraterna hanteras skyndsamt
-          att de motioner som är bifallda av kommunfullmäktige skyndsamt verkställes

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Susanne Meijer (S)             Johan Månsson  (S)

Hörby 2014 01 22
Referenser:
http://www.folkhalsoguiden.se/Publikationer/365/362/Halsa-och-framtid-i-offentlig-sektor/
http://www.folkhalsoguiden.se/Projekt.aspx?id=3698&cid=348&soitems=&searchtext=&saitem=4
http://www.tcotidningen.se/friska-arbetsplatser-utmarks-avhogt-i-tak-och-ett-bra-ledarskap

http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/content.nsf/aget?openagent&key=god_halsa_ar_lonsamt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.