S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
lördag 26 september 2015

Barnen vår framtid


Varför föreslår majoriteten avslag till barn och utbildningsnämndens begäran om utökad budgetram för 2015.

 
Det kan tyckas konstigt att ett avslag förespråkas på den begärda utökningen av ramen till barn och utbildningsnämnden med 2.9 miljoner.  Begäran om utökad budgetram. Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper så  är det så att alla nämnder som befarar underskott skall redovisa detta till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, nämnden kan då även begära tillskott under året.
Ett område som ansågs  exceptionellt allvarligt var då socialnämnden fick extra tilldelning innan sommaren. Det var av  den anledningen att socionomerna hade underkapacitet pga kraftigt ökat antal anmälningar om barn i fara. Detta tolkades som extraordinärt och socialnämnden fick extra pengar för omstruktureringsåtgärder under 2015.
 
Jag har fått flera synpunkter av oroliga, bekymrade och rent ut sagt förbannade föräldrar. Med all rätt. Barnen är det viktigaste och vår framtid. Då kan man ju verkligen fråga sig varför vi föreslår att det skall vara avslag på de begärda 2.9 miljonerna.
 
Barn och utbildningsnämnden arbetar med förändringar i innevarande verksamhet för att möta underskottet.  De kommande månaderna och under budgetprocessen som nu är i slutfasen så diskuterar kommunstyrelsens arbetsutskott med alla nämnder igen. Utifrån de förändringar som nämnden hanterar så kommer vi att tillföra de pengar som behövs i budget 2016. Till detta måste sägas att vi nu under budgetprocessen arbetar med hela totala kommunbudgeten 2016.
 
Majoritetens politiska plattform  ( S,C,Fp,Mp,Kd )visar vilka frågor vi har lovat att arbeta för och även verkställa under mandatperioden. För detta krävs totalt budget tillskott för 2016 och partierna har nu förhandlingar ang. hur vi skall lösa de tillskott som behövs.

Utbildning (Barn och utbildningsnämnden)

Vi skall skapa bättre förutsättningar för att alla barn och ungdomar skall ha bra uppväxt och de ska väl förberedda för ett vuxenliv. Det skall även finnas möjlighet att ändra inriktning i livet och då behövs ett livslångt lärande.

Detta skall vi göra genom att:

  • Ha mindre barngrupper i förskolan.
  • Alla barn och ungdomar skall bli sedda.
  • Skapa en bra och trygg arbetsmiljö för barn och lärare.
  • Bättre vårda och underhålla lokalerna för skola/förskola och fritidsverksamheten.
  • Skapa förutsättningar för att alla barn skall uppnå kunskapsmålen i skolan.
  • Ett brett utbud av vuxenutbildning för livslångt lärande.
  • Ge valfrihet för barnfamiljer t.ex. genom vårdnadsbidrag.
  • Arbeta för en avgiftsfri kulturskola.
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.